כל הנאמר בחוברת זו בלשון זכר מכוון לנשים ולגברים כאחד ©

כל הזכויות שמורות

מכללת לוינסקי לחינוך / ההוצאה לאור

כללי

 1. על הסטודנט להכיר את הנהלים ולפעול על פיהם בכל הנוגע לכתיבת עבודות.
 2. הסטודנט יכול לפנות בבקשה לסיוע בבעיות או בשאלות הקשורות להגשת העבודות לראש בית הספר לתארים מתקדמים, לראש התוכנית שבה הוא לומד או לדקאנית הסטודנטים – באמצעות ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים.

נוהל הגשת עבודות

 1. עבודות במקבצים, עבודות סמינריוניות ופרויקט הגמר תיכתבנה כתיבה פרטנית.
 2. בעבודות סמסטריאליות הנכתבות בזוגות ידגישו הכותבים את התרומה של כל אחד מהם למחקר ולכתיבת העבודה.
 3. כל עבודה תוגש למזכירות בית הספר. חובה על הסטודנט בכל מצב להשאיר אצלו עותק מלא של העבודה, ובכלל זאת את הנספחים.
 4. עם הגשת העבודה יירשם במזכירות מועד מסירתה.
 5. ראש מינהל בית הספר תעביר למרצה את העבודה, ותעקוב אחר מתן הציונים.
 6. ערעור על ציונים ייעשה על פי הנוהל הכתוב בתקנון המכללה. הערעור יוגש בכתב לגורם המתאים.

כללים עיקריים להגשת עבודות

 1. העבודות תוגשנה בהקפדה על כללים של כתיבה אקדמית ותיכתבנה על פי שיטת ה-APA(האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה = the American Psychological Association) המעודכנים ביותר.
 2. היקפי העבודות (אינם כוללים את הרשימה הביבליוגרפית ואת הנספחים):
  • פרויקט הגמר – ההיקף לא יעלה על 40 עמודים.
  • סמינריון – ההיקף לא יעלה על 20 עמודים.
  • עבודה הניתנת בקורס סמסטריאלי – ההיקף לא יעלה על 10 עמודים.
 3. הרווח המומלץ בין השורות יהיה כפול. אפשרי גם רווח בן שורה וחצי.
 4. כל פסקה תהיה מוזחת פנימה ב-0.7 ס"מ בערך.

פונטים

סוג הפונט: בעברית – דויד ובאנגלית – Times New Roman. ניתן להעתיק סוג פונט מסוים ועיצוב למשפט שעוצב אחרת בעזרת מברשת העיצוב.


הערה כללית: ניתן להעתיק עד 24 פעמים ברציפות טקסטים שונים ממסמכים ומהאינטרנט בעזרת לוח.

גודל פונט: 12 – לגוף הטקסט. [בציטוטים בבלוק טקסט – אפשרי לשנות סוג וגודל פונט ורווח בין השורות (לקטן יותר)].

כותרות וכותרות משנה

שמות הפרקים (כגון: מבוא, סקירת ספרות, דיון, סיכום) יתחילו בפונט מספר 18, וכל תת-פרק יתחיל ממספר קטן יותר (מ-16 עד 12, על פי הצורך. הכותרות הראשונות תהיינה בהבלטה שמנה (Bold), האחרונות תהיינה בבולד ונטוי ובדרגה נמוכה יותר – נטוי ללא בולד.

עברות משמעת

הפרת חובה לימודית המוטלת על הסטודנט במכללה, ובכלל זה עשיית מעשה כדי לשפר ציון או להשיג יתרון אקדמי עבורו או עבור סטודנט אחר בדרך לא כשרה, העתקה ממקורות מידע מקוונים או אחרים, לרבות העתקה מאחר בבחינה והכנסת חומר אסור לבחינה.

פרויקט הגמר

עבודת הגמר לקבלת תואר "מוסמך בחינוך" מייצגת פרויקט חינוכי בתחום ההוראה והלמידה של הסטודנט, וחלים עליה תנאים אלה:

 1. הפרויקט יתמקד בהקשר חינוכי שהוא רלוונטי להתפתחות המקצועית של הסטודנט.
 2. לפרויקט תהיה זיקה ללימודי ההתמחות של התוכנית שבה הסטודנט לומד.
 3. ביצוע הפרויקט הוא פרטני.